معرفی بخشداری مرکزی

:::::: حمزه رســـول نژاد :::::::

** بخشدار  بخش مرکزی پیرانشهر **