با حضور فرماندار انجام شد

فرماندار پیرانشهر بر تسریع در روند عملیات چهار بانده کردن ورودی پیرانشهر تاکید کرد

بازدید مستمر 'ترابـی' فرماندار شهرستان پیرانشهر از روند اجرای عملیات تعریض و بهسازی پروژه چهار بانده کردن ورودی پیرانشهـر(جلوی پادگان) به طرف نقده