حضور معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان در ساختمان فرمانداری

حضور معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان در ساختمان فرمانداری

🔸حضور مهندس رهبردین معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان آذربایجانغربی در ساختمان فرمانداری و دیدار و گفتگو با فرماندار پیرانشهر