سفرفرماندا ر پیرانشهر به اقلیم کردستان عراق(حاج عمران)

حضور فرماندار پیرانشهر به همراه مسئولین استانی دراقلیم کردستان عراق(حاج عمران)

جلسه بررسی و رفع مشکلات مرز تمرچین و حاج عمران در راستای افزایش حجم مبادلات مرزی با حضور فرماندار پیرانشهر ، در اقلیم کردستان عراق..