ستاد تنظیم بازار در پیرانشهر تشکیل شد

جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر برگزار گردید

این جلسه با هدف بررسی مصوبات جلسات قبلی،وضعیت فعلی،برنامه ریزی و کنترل بازار تشکیل گردید