تشکیل جلسه با حضور فرماندار در محل گمرک تمرچین پیرانشهر

تشکیل جلسه با حضور فرماندار در محل گمرک تمرچین پیرانشهر

حضور فرماندار پیرانشهر در محل گمرک تمرچین و تشکیل جلسه بمنظور ساماندهی مشکلات مرزی