در پیرانشهر انجام شد

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

جلسه شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان به ریاست"ترابی" فرماندار پیرانشهر در محل فرمانداری برگزار شد