بازدید از محل پیشنهادی روستا‌ی سوغانلوی جدید پیرانشهر

با حضور فرماندار انجام شد

 

با حضور فرماندار پیرانشهر،مدیر کل بنیاد مسکن استان،بخشدار مرکزی و رئیس منابع طبیعی از محل پیشنهادی جهت انتقال روستای مذکور  بازدید به عمل آمد