🔴 جلسه پیگیری و اقدام در جهت جمع آوری و کنترل سگهای بی صاحب در شهرستان پیرانشهر

🔸برابر دستور فرماندار شهرستان با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های شبکه دامپزشکی و شهرداران پیرانشهر و لاجان در بازه زمانی مشخص و حداکثر یکماه با عزم راسخ و جهادی نسبت به جمع آوری وعقیم سازی سگ های بی صاحب در سطح شهرستان اقدام و گزارش عملکرد آن بصورت مستمر به فرمانداری منعکس گردد.

🔴 جلسه پیگیری و اقدام در جهت جمع آوری و کنترل سگهای بی صاحب در شهرستان پیرانشهر

✍ امروز سه شنبه ۹ آذرماه، پیرو اجرای مصوبات جلسات قبلی طرح جمع آوری و عقیم سازی سگ های بی صاحب در سطح شهرستان، امروز آخرین جلسه عملیاتی و کاربردی این طرح در محافل عمومی سطح شهرهای پیرانشهر و لاجان با همکاری اداره دامپزشکی و شهرداران شهر پیرانشهر و لاجان در راستای ارتقاء سطح بهداشت عمومی، امنیت و آسایش شهروندان گرامی؛ در محل فرمانداری برگزار گردید.

🔸برابر دستور فرماندار شهرستان با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های شبکه دامپزشکی و شهرداران پیرانشهر و لاجان در بازه زمانی مشخص و حداکثر یکماه با عزم راسخ و جهادی نسبت به جمع آوری وعقیم سازی سگ های بی صاحب در سطح شهرستان اقدام و گزارش عملکرد آن بصورت مستمر به فرمانداری منعکس گردد.