آتش سوزی یک دستگاه ترانزیت در مرز تمرچین

آتش سوزی یک دستگاه ترانزیت در مرز تمرچین

🔴حضور فرماندار پیرانشهر در محل آتش سوزی ترانزیت عامل روغن موتور در مرز تمرچین...

 راس ساعت ۱۰:۳۱صبح  یک دستگاه ترانزیت عامل روغن موتور در محل ورودی مرز تمرچین به علت نقص فنی دچار حادثه آتش سوزی شد که خوشبختانه با هماهنگی های لازم توسط فرماندار پیرانشهر و با حضور نیروهای عملیاتی آتش سوزی مهار شد