جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید

جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید
جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید

جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در شهرستان پیرانشهر به ریاست ترابی فرماندار و با حضور آخوندزاده مدیرکل صندوق کارآفرینی مهر،بخشداران بخش مرکزی،لاجان و مسئولین ادارات پیرامون،طرح یک روستا یک محصول(روستای بدون بیکار) در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید