حضور فرماندار پیرانشهر در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح

حضور فرماندار پیرانشهر در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح
برگزاری مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا با حضور فرماندار پیرانشهر

برگزاری مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا با حضور فرماندار پیرانشهر