با حضور فرماندار انجام شد

با حضور فرماندار انجام شد
فرماندار پیرانشهر بر تسریع در روند عملیات چهار بانده کردن ورودی پیرانشهر تاکید کرد

بازدید مستمر 'ترابـی' فرماندار شهرستان پیرانشهر از روند اجرای عملیات تعریض و بهسازی پروژه چهار بانده کردن ورودی پیرانشهـر(جلوی پادگان) به طرف نقده