🔺بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر به همراه بخشدار لاجــان، اعضای شورای اسلامی و شهردار شهر لاجان:

🔺بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر به همراه بخشدار لاجــان، اعضای شورای اسلامی و شهردار شهر لاجان:
➖از پروژه های عمرانی انجام شده شهر لاجان و بررسی مسائل و مشکلات موجود