دیدار اعضای قرارگاه پیشرفت و آبادانی با فرماندار

دیدار اعضای قرارگاه پیشرفت و آبادانی با فرماندار
اعضای قرارگاه پیشرفت و آبادانی در فرمانداری حضور پیدا کردند

دیدار اعضای قرارگاه پیشرفت،آبادانی و محرومیت زدایی سپاه شهدای استان آذربایجانغربی با ترابی فرماندار پیرانشهر