در راستای پاسخگوی به درخواست های مردم:

📷 حضور مدیر کل تامین اجتماعی استان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات مردمی

📷 حضور مدیر کل تامین اجتماعی استان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات مردمی