سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان:

🔴واکسن کودکان 5 تا 9 ساله در آذربایجان غربی با رضایت والدین :

🔴واکسن کودکان 5 تا 9 ساله در آذربایجان غربی با رضایت والدین  :

🔴واکسن کودکان 5 تا 9 ساله در آذربایجان غربی با رضایت والدین   سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان:

🔹واکسیناسیون کودکان 9 تا 12 سال در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد و این افراد می‌توانند برای واکسیناسیون مراجعه کنند. 

🔹این گروه سنی 2 واکسن «سینوفارم» و «پاستوکووک» را دریافت می کنند و واکسیناسیون این افراد اختیاری و با رضایت والدین است. 

🔹واکسیناسیون این گروه سنی در 2 مرحله تزریق می‌شود و فاصله بین این 2 دز، 28 روز است.