🔺 رهبر معظم انقلاب:

🔰 22بهمن1400، خودجوش و حقّاً تحسین‌برانگیز بود.

🔰 22بهمن1400، خودجوش و حقّاً تحسین‌برانگیز بود.

🔰 22بهمن1400، خودجوش و حقّاً تحسین‌برانگیز 

🔺 رهبر انقلاب: امسال 22بهمن، یک حرکت خودجوش و حقّاً تحسین‌برانگیز بود؛ کرونا، مشکلات معیشتی، لجن‌پراکنی‌های بیگانگان و کمکهای بعضی از عناصر داخلی به آنها، در محاصره‌ی این همه موانع و مشکلات، ملّت این راه‌پیمایی عظیم را انجام میدهد.

1400/11/28