بازدید فرماندار از پارکینگ های ترانزیتی مرز تمرچین پیرانشهر

بازدید فرماندار از پارکینگ های ترانزیتی مرز تمرچین پیرانشهر
مشکلات رانندگان ترانزیتی در مرز تمرچین مورد بررسی فرماندار پیرانشهر قرار گرفت...

فرماندار پیرانشهر ضمن بازدید از پارکینگهای ترانزیتی مرز تمرچین و حضور دربین رانندگان، مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داد

وی در این بازدید ضمن بررسی مشکلات رانندگان راهکارهایی را جهت بررسی به آنان ارائه نمود