🔴انتصاب مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

🔴انتصاب مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
طی حکمی طاهر کیامهر به عنوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی معرفی و منصوب شد.

🔴انتصاب مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

ـ با حکم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل توانیر" طاهر کیامهر" به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی منصوب شد./ طی حکمی از سوی مهندس آرش کردی طاهر کیامهر به عنوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی معرفی و منصوب شد.