اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان پیرانشهر در سال 98

اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان پیرانشهر در سال 98
برگزاری اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان پیرانشهر در سال 98

اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان در سال ۹۸ به ریاست ترابی فرماندار پیرانشهر برگزار گردید

ترابی فرماندار پیرانشهر در این جلسه

نسبت به برخورد و کنترل در برداشت های غیر مجاز از شن و ماسه در حریم رودخانه ها تاکید کرد و گفت:

این امر باید بصورت جدی پیگیری شود و در صورت مشاهده،این افراد به مراجع قضایی معرفی می شوند

وی همچنین نسبت به جلوگیری از ساخت و سازهای غیره مجاز در حریم رودخانه ها افزود:

شهرداری ها و دهیاران نیز موظف بوده با این افراد برخورد نمایند تا در مواقع بحران و خطرات سیل خانواده هایشان دچار مشکل نشوند.

در ادامه جلسه،آقایی-رئیس دادگستری پیرانشهر هم نسبت به احیای حقوق حامه در این شهرستان گفت:

با سودجویان اراضی ملی و کسانی که از حریم بستر رودخانه ها شن و ماسه برداشت نمایند برخورد قانونی صورت می گیرد