یازدهمین سفر شهرستانی استاندار آذربایجان غربی؛ مقصد شهرستان ارومیه / بخش انزل

یازدهمین سفر شهرستانی استاندار آذربایجان غربی؛ مقصد شهرستان ارومیه / بخش انزل
🔹محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی در یازدهمین سفر شهرستانی، با استقبال مردم و مسئولان بخش انزل وارد این بخش شد.

یازدهمین سفر شهرستانی استاندار آذربایجان غربی؛ مقصد شهرستان ارومیه / بخش انزل 

🔹محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی در یازدهمین سفر شهرستانی، با استقبال مردم و مسئولان بخش انزل وارد این بخش شد.