با حضور فرماندار پیرانشهر صورت گرفت؛

با حضور فرماندار پیرانشهر صورت گرفت؛
تشکیل کمیته پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی

با هدف کمک به ایجاد فضای آرام و با نشاط انتخاباتی،از طریق پیشگیری از تخلف و جرم،با حضور فرماندار پیرانشهر کمیته پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی در محل دادگستری تشکیل گردید