حضور مدیر بیمه سلامت استان در فرمانداری

حضور مدیر بیمه سلامت استان در فرمانداری
دیدار مدیر بیمه سلامت استان با فرماندار پیرانشهر

 

مدیر بیمه سلامت استان  آذربایجانغربی در محل فرمانداری با"ترابی"فرماندار پیرانشهر دیدارداشتند، در این نشست به عملکرد بیمه سلامت در شهرستان و برنامه های پیش رو پرداخته شد