نشست فرماندار با مسئولین نهادهای حمایتی...

نشست فرماندار با مسئولین نهادهای حمایتی...
فرماندار پیرانشهر عملکرد نهادهای حمایتی را بررسی کرد

 

این نشست به منظور بررسی و ارائه گزارش عملکرد نهادهای حمایتی دستگاه های اجرایی ذیربط در خصوص نحوه حمایت از اقشار آسیب پذیرشهرستان تشکیل گردید