جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان پیرانشهر برگزار شد

جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان پیرانشهر برگزار شد
با حضور ترابی فرماندار پیرانشهر جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان پیرانشهر تشکیل گردید

 

جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان پیرانشهر با حضور فرماندار، ریس دادگستری،دادستان، فرماندهان نظامی و انتظامی و اعضای شورا با موضوعات ارائه طرح پیشگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی ملی و تغیر کاربری اراضی در شهرستان پیرانشهر در محل دادگستری شهرستان  برگزار گردید

در این جلسه هر یک از اعضا نظرات و پیشنهادت را جهت پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان پیرانشهر ارائه نمودند.