جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر

جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر
جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر

جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان به ریاست ترابی فرماندار پیرانشهر در محل فرمانداری برگزار شد.

✅در این جلسه مواردی چون-احداث کمپ ترک اعتیاد،کنترل ورود و خروج درب پارک ها جهت حفظ امنیت-برگزاری همایش پیشگیری و اعتیاد-برگزاری نمایشگاه عکس اعتیاد و همچنین قلیان سرا ها و ... اشاره و سپس مباحثی در این خصوص مورد بحث و بررسی قرار گرفت