بازدید سرزده فرماندار پیرانشهر از مرز تمرچین

بازدید سرزده فرماندار پیرانشهر از مرز تمرچین
بازدید سرزده فرماندار پیرانشهر از مرز تمرچین

بازدید سرزده فرماندار پیرانشهر از پایانه مرزی و گمرک تمرچین

فرماندار شهرستان پیرانشهر به اتفاق جمعی از مسئولین ضمن حضور در محل دفتر مدیریت پایانه مرزی و گمرک تمرچین پیرانشهر از بخشهای مختلف محوطه های مرزی بازدید بعمل آوردند و مسایل و مشکلات مربوط به این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت