برگزاری جلسه یارانه سوخت در شهرستان پیرانشهر

برگزاری جلسه یارانه سوخت در شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه یارانه سوخت در شهرستان پیرانشهر

به ریاست فرماندار پیرانشهر جلسه کمیته یارانه سوخت شهرستان با حضور اعضا در محل دفتر فرماندار برگزار گردید