🔴 الزام ارائه کارت واکسیناسیون برای حضور کارمندان در ادارت

🔴 الزام ارائه کارت واکسیناسیون برای حضور کارمندان در ادارت
🔹 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی آذربایجان غربی گفت: ارائه کارت واکسیناسیون توسط پرسنل ادارات برای ورود به محل کار الزامی است و این فرایند در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با رصد کلیه واحدهای تابعه جاری است.

🔴 الزام ارائه کارت واکسیناسیون برای حضور کارمندان در ادارت 

🔹 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی آذربایجان غربی گفت: ارائه کارت واکسیناسیون توسط پرسنل ادارات برای ورود به محل کار الزامی است و این فرایند در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با رصد کلیه واحدهای تابعه جاری است.