🔹کمک به ایتام در ماه میهمانی خدا ، ماه مبارک رمضان

🔹کمک به ایتام در ماه میهمانی خدا ، ماه مبارک رمضان
√کد دستوری دریافت کمک های مردمی *8877*1*044# √شماره حساب: 6037997900001222

🔹کمک به ایتام در ماه میهمانی خدا ، ماه مبارک رمضان 

  √کد دستوری دریافت کمک های مردمی *8877*1*044#

√شماره حساب: 6037997900001222