با حضور فرماندار انجام شد

با حضور فرماندار انجام شد
بازدید های مستمر فرماندار پیرانشهر

 

"تـرابـی" فرماندار شهرستان پیرانشهر :

 _از روند ساخت دیوار حائل ارتش و اجرای عملیات تعریض و بهسازی پروژه چهار بانده کردن ورودی پیرانشهـر(جلوی پادگان) به طرف نقده،