به مناسبت هفته پژوهش در محل سالن همایش های اداره کل میراث فرهنگی استان آذربایجانغربی

به مناسبت هفته پژوهش در محل سالن همایش های اداره کل میراث فرهنگی استان آذربایجانغربی
نشست علمی-پژوهشی مطالعات باستان شناسی سد کانی سیب پیرانشهر

حضور" ترابی" فرماندار پیرانشهر در نشست علمی-پژوهشی مطالعات باستان شناسی سد کانی سیب پیرانشهر به مناسبت هفته پژوهش در محل سالن همایش های اداره کل میراث فرهنگی استان آذربایجانغربی