#گزارش_تصویری /بازدید فرماندار پیرانشهر از بازارچه موقت غیر رسمی تمرچین

#گزارش_تصویری  /بازدید فرماندار پیرانشهر از  بازارچه موقت غیر رسمی تمرچین
بازدید فرماندار پیرانشهر به همراه رؤسای هنگ مرزی و گمرگ از محل بازارچه موقت غیر رسمی واقع در مرز تمرچین

بازدید فرماندار پیرانشهر به همراه رؤسای هنگ مرزی و گمرگ از محل بازارچه موقت غیر رسمی واقع در مرز تمرچین