حضور معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان در فرمانداری

حضور معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان در فرمانداری
دیدار " آقای دهقـان" معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی و هیئت همــراه با "تــرابــی" فرماندار شهرستان پیرانشهر

 

🔹در این دیدار ضمن بازدید از مرز تمرچین و  اتاق اصناف پیرانشهر، در خصوص مشکلات برگزاری جلسات تنظیم بازار ،  مشکلات مرز تمرچین و مشکلات کارگروه آرد و نان شهرستان پیرانشهر به بحث و گفتگو پرداختند.