بمناسبت 29 فروردین؛ روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

🔺 دیدار فرمانـدار شهرسـتان پیرانـشهر به همراه اعضای شورای تامین با فرمانده تیپ 164 متحرک هجومی ارتش پیرانشهر

🔺 دیدار فرمانـدار شهرسـتان پیرانـشهر به همراه اعضای شورای تامین با فرمانده تیپ 164 متحرک هجومی ارتش پیرانشهر

بمناسبت 29 فروردین؛ روز ارتش جمهوری اسلامی ایران 

🔺 دیدار فرمانـدار شهرسـتان پیرانـشهر به همراه اعضای شورای تامین با فرمانده تیپ 164 متحرک هجومی ارتش پیرانشهر

  🔖 دوشنبه: 29 فروردین ماه 1401