بازرسان سازمان جهانی غذا با فرماندار شهرستان پیرانشهر دیدار نمودند

بازرسان سازمان جهانی غذا با فرماندار شهرستان پیرانشهر دیدار نمودند

⭕️ بازرسان سازمان جهانی غذا با فرماندار شهرستان پیرانشهر دیدار نمودند. 

 

🗓سه‌شنبه: 24 خرداد 1401