نشست فرماندار پیرانشهر با جمعی از مسئولین شهرستان

نشست فرماندار پیرانشهر با جمعی از مسئولین شهرستان
برنامه ریزی و هماهنگی جهت سفر فرماندار پیرانشهر به اقلیم کردستان عراق

امروز طی نشستی با حضور فرماندار و مسئولین جلسه ای تحت عنوان برنامه ریزی و هماهنگی بمنظور سفر فرماندار پیرانشهر به اتفاق هیات استانی جهت انجام مذاکرات اقتصادی با مسئولین اقلیم کردستان عراق برگزار گردید