نشست فرماندار پیرانشهر با مسئولین کارخانه قند و شهرداری پیرامون پیگیری مطالبات

نشست فرماندار پیرانشهر با مسئولین کارخانه قند و شهرداری پیرامون پیگیری مطالبات
نشست فرماندار پیرانشهر با مسئولین کارخانه قند و شهرداری پیرامون پیگیری مطالبات

 ترابی فرماندار شهرستان طی نشستی با جمعی از مسئولین کارخانه قند و شهرداری پیرانشهر پیرامون پرونده های بدهی و عوارضات کارخانه قند پیرانشهر به شهرداری به بحث و گفتگو پرداختند سپس در انتهای جلسه ضمن به توافق رسیدن، نسبت به رفع مشکل اقدام لازم به عمل آمد