نخستین جلسه شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی

نخستین جلسه شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی
نخستین جلسه شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی

برگزاری نخستین جلسه شورای نامگذاری معابر،اماکن و موسسات عمومی

نخستین جلسه شورای نامگذاری معابر،اماکن و موسسات عمومی با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین ذیربط در محل دفتر فرماندار برگزار گردید.

ترابی فرماندار پیرانشهر در این جلسه تاکید کرد:

هرگونه نامگذاری یا در موارد استثنایی تغیر نام باید بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی و یا با در نظر گرفتن تقویت حاکمیت ملی،همگرایی و وحدت ملی و در راستای حفظ ریشه و هویت تاریخی،جغرافیایی،اجتماعی و فرهنگی باشد