برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس با فرماندار پیرانشهر

برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس با فرماندار پیرانشهر
➖ویدئو کنفرانس "دکتر شهریاری" استاندار آذربایجان غربی و اعضای ستاد مدیریت کرونا با فرمانداران و ستادهای استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا

 

 

➖ "چهل و ششمین " جلسه ویدئو کنفرانس ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در آذربایجان غربی به ریاست دکتر شهریاری و با حضور فرماندار پیرانشهر و مسؤلین شبکه بهداشت شهرستان برگزار شد؛