🔴ٲطلاعیه...//

◀برابر تصمیم ستاد کرونای استان آذربایجان غربی، کلیه مدارس شهرهای نارنجی و قرمز استان از روز شنبه به مدت 10 روز بصورت غیرحضوری و آنلاین برگزار خواهد شد.

◀برابر تصمیم ستاد کرونای استان آذربایجان غربی، کلیه مدارس شهرهای نارنجی و قرمز استان از روز شنبه به مدت 10 روز بصورت غیرحضوری و آنلاین برگزار خواهد شد.

🔴ٲطلاعیه...// 

◀برابر تصمیم ستاد کرونای استان آذربایجان غربی، کلیه مدارس شهرهای نارنجی و قرمز استان از روز شنبه به مدت 10 روز بصورت غیرحضوری و آنلاین برگزار خواهد شد.