بازدید فرماندار پیرانشهر از پروژه های طرح گردشگری بادین آباد

بازدید فرماندار پیرانشهر از پروژه های طرح گردشگری بادین آباد
بازدید فرماندار پیرانشهر از پروژه های طرح گردشگری بادین آباد

درادامه بازدید های ترابی فرماندار پیرانشهر⬇

🔸بازدید فرماندار پیرانشهر از پروژه طرح گردشگرى روستای بادین آباد منگور و تاکید بر سرعت عمل در اجرای پروژه