برگزاری ملاقات عمومی

برگزاری ملاقات عمومی
دیـدار و ملاقات حضوری مـردم با فرمانـدار شهرستـان پیرانشهـر

 

 

ملاقات عمومی فرماندار پیرانشهر  بصورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی در دفتر فرمانداری برگزار شد.