🔺جلسه بررسی مشکلات تلفن همراه و توسعه زیرساخت های ارتباطی شهرستان پیرانشهر

🔺جلسه بررسی مشکلات تلفن همراه و توسعه زیرساخت های ارتباطی شهرستان پیرانشهر