مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت

⬅ نظارت مستمر بر داروخانه‌ها در دستور کار معاونت‌های غذا و دارو

⬅ نظارت مستمر بر داروخانه‌ها در دستور کار معاونت‌های غذا و دارو

مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت خبر داد: 

نظارت مستمر بر داروخانه‌ها در دستور کار معاونت‌های غذا و دارو   

  دکتر علیرضا رحیم‌نیا به وبدا گفت: در راستای عمل به تکالیف قانونی حوزه غذا و دارو طی ابلاغی از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور خواسته شده که به طور مداوم از داروخانه‌های تحت پوشش بازدید به عمل آورند.    

وی با بیان این‌که معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی باید حداقل فصلی یکبار و سالی چهار بار از داروخانه‌های تحت پوشش بازدید کنند، گفت: نظارت بر عملکرد داروخانه‌های تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی در راستای بهبود خدمت رسانی بهتر به مردم و بیماران موثر است.