دومین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر در سال 98 برگزار گردید

دومین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر در سال 98 برگزار گردید
دومین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر در سال 98 برگزار گردید

تشکیل دومین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر

 

دومین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار و روسای ادارات مرتبط با موضوع ارائه گزارش از وضعیت،کنترل بازار و بررسی در محل فرمانداری برگزار شد.