برگزاری ملاقات عمومی با فرماندار پیرانشهر

برگزاری ملاقات عمومی با فرماندار پیرانشهر
برگزاری ملاقات عمومی با فرماندار پیرانشهر

به روال هر هفته ملاقات عمومی اقشار مختلف مردم و دیدار چهره به چهره با ترابی فرماندار پیرانشهر