بازدید فرماندار پیرانشهر از مجتمع نمایشگاهی خودرو

بازدید فرماندار پیرانشهر از مجتمع نمایشگاهی  خودرو
بازدید فرماندار پیرانشهر از مجتمع نمایشگاهی خودرو

فرماندار پیرانشهر از مجتمع نمایشگاهی خوردو بازدید بعمل آورد

امروز ۱۱ خرداد ماه ترابی فرماندار پیرانشهر به اتفاق جمعی از مسئولین ضمن بازدید از کلیه واحد های نمایشگاه و بررسی مشکلات رفاهی این مجتمع،

جهت انتقال نمایشگاه داران و راه اندازی  مکان جدید تاکید نمود