به مناسبت هفته ملی مهارت و کارآفرینی انجام شد

به مناسبت هفته ملی مهارت و کارآفرینی انجام شد
به مناسبت هفته ملی مهارت و کارآفرینی،رئیس و کارکنان مرکز فنی و حرفه ای شهرستان با فرماندار پیرانشهر دیدار کردند

فرماندار پیرانشهر ضمن تبریک هفته مهارت، یکی از ضرورتهای رشد و توسعه اقتصادی را داشتن یک نظام آموزش برای ایجاد مهارتهای لازم در سرمایه های انسانی دانست

در ادامه خضری رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان ضمن ارائه گزارشی کامل از عملکرد مرکز گفت :هفته ملی مهارت فرصتی برای ترویج فرهنگ آموزش های فنی و حرفه ای است